Reaktywacja 2021

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Reaktywacja 2021, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Centrum Solidarności, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 24, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs adresowany jest do osób które ukończyły 16 rok życia, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego „Historyczna i muzyczna reaktywacja 2021”, realizowanym w ramach konkursu grantowego Patriotyzm Jutra 2021.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie 12 najlepszych wykonań/interpretacji piosenek z I Przeglądu Piosenki Prawdziwej z 1981 r.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
 6. Konkurs będzie przeprowadzany od 10 czerwca 2021 r. do Gali Finałowej. Termin wysyłania nagrań przypada do 31 sierpnia.
 7. Nagranie należy wysłać za pośrednictwem formularza na stronie reaktywacja.fcs.org.pl
 8. Konkurs, ani też żaden z jego składników, nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§2 Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział artyści amatorzy, występujący indywidualnie lub w duecie.
 2. Dopuszcza się uczestnictwo studentów wyższej szkoły artystycznej, lecz nie ich absolwentów.
 3. Uczestnicy oceniani będą przez Komisję w dwóch kategoriach wiekowych: 16 – 39 lat oraz 40 i więcej lat.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy:
  1. wybierają jeden z utworów z listy I Przeglądu Piosenki Prawdziwej, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
  2. wykonują utwór i przesyłają nagranie w formie wideo poprzez formularz zgłoszeniowy.
 5. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa będzie oceniała występ artystyczny wykonawcy/wykonawców, a jakość techniczną nagrania wideo nie wpłynie na ocenę jurorów. Jakość nagrania musi jednak fonicznie i wizualnie być czytelna w odbiorze, tak by umożliwić Komisji  profesjonalne dokonanie jego oceny.

§3 Postanowienia szczegółowe

 1. Nad regulaminowym przebiegiem całego Konkursu czuwa Organizator.
 2. Do zadań Organizatora należy w szczególności:
  1. koordynacja przebiegu wszystkich etapów Konkursu;
  2. prowadzenie strony internetowej reaktywacja.fcs.org.pl;
  3. obsługa logistyczna i finansowa;
  4. powołanie Komisji Konkursowej
 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór 20 najlepszych nagrań utworów konkursowych, na które następnie będą głosować internauci.
 2. Nagrodami dla laureatów Konkursu są:
  1. 1 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 4000 zł
  2. 2 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 2500  zł
  3. 3 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
 1. Komisja Konkursowa może też przyznać artystom wyróżnienia.
 2. 12 najlepszych artystów wybranych w głosowaniu publiczności internetowej zostanie zaproszonych do Gdańska na Galę Finałową Konkursu i wykona swoje utwory na żywo.

§4 Przebieg Konkursu

Etap zgłoszeń

 1. Uczestnicy zgłaszają się do Konkursu poprzez wypełnienie formularza i przesłanie nagrania wykonania wokalnego wideo jednej z piosenek wymienionych w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 2. Formularz i możliwość przesłania nagrania znajdują się na stronie reaktywacja.fcs.org.pl
 3. Na zgłoszenia uczestnicy mają czas od 10 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do zaznaczenia w formularzu swojego wieku. Umożliwi to Organizatorowi  zakwalifikowanie uczestnika do jednej z  dwóch kategorii wiekowych, które następnie poddane będą ocenie Komisji:
  1. 16-39 lat;
  2. 40 lat i więcej.

Etap wyboru Komisji Konkursowej

 1. Komisja Konkursowa będzie składała się z 5 osób:  przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela Partnera, 2 laureatów I Przeglądu Piosenki Prawdziwej oraz wykładowcy wokalistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku.
 2. Spośród zgłoszeń przesłanych do Organizatora, Komisja wybierze po 10 zgłoszeń z każdej kategorii wiekowej.
 3. Ogłoszenie listy 20 finalistów Konkursu zamieszczone zostanie na stronie internetowej projektu.

Etap głosowania internautów

 1. Nagrania 20 finalistów Konkursu zostaną udostępnione do obejrzenia i oceny przez głosujących na stronie reaktywacja.fcs.org.pl/konkurs
 2. W przypadku zakwalifikowania się do finału osób niepełnoletnich niezbędna będzie zgoda rodzica/opiekuna prawnego na dalszy udział w Konkursie. W takich sytuacjach Organizator każdorazowo kontaktować się będzie z uczestnikiem.
 3. Głosowanie będzie odbywać się drogą online, poprzez specjalnie przygotowany na stronie formularz  do głosowania.
 4. Formularz głosowania aktywny będzie przez 7 dni.
 5. Każdy użytkownik będzie miał możliwość oddania jednego głosu dziennie.
 6. Szczegółowe warunki głosowania zostaną opublikowane na stronie, w zakładce KONKURS.

Etap Gali Finałowej

 1. 12 najlepszych wykonawców, wybranych w głosowaniu internetowym, zostanie zaproszonych do Gdańska na Galę Finałową Konkursu.
 2. Gala finałowa odbędzie się w Gdańsku i będzie transmitowana na żywo. Dokładny adres miejsca gali zostanie podany odrębnym komunikatem. Sposób przeprowadzenia Gali Finałowej będzie uzależniony od obowiązujących na ten dzień obostrzeń sanitarnych wskazanych przez Radę Ministrów
 3. Organizator zapewnia uczestnikom gali finałowej 1 nocleg oraz transport środkami komunikacji zbiorowej z miejsca zamieszkania uczestnika do Gdańska i z powrotem.  
 4. W dniu gali, każdy z 12 laureatów weźmie udział w próbie przygotowującej go do występu na żywo z akompaniamentem zespołu zaproszonego przez Organizatora.

§5 Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie przesłania nagrania przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanego nagrania oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tego nagrania.
 2. Każdy Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania i przetwarzania wszelkich nagrań Uczestnika oraz ich publikacji i rozpowszechniania.

§6  Dane osobowe uczestników Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, Polska.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Konkursu na każdym jego etapie, a w szczególności w przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń do Konkursu.

Załącznik nr 1 „Piosenki konkursowe” dostępny tutaj.

Piosenki konkursowe do wyboru w Konkursie Reaktywacja 2021. Pochodzą one z albumu „Zakazane Piosenki. I Przegląd Piosenki Prawdziwej” oraz „Niepokorni. I. Przegląd Piosenki Prawdziwej”.

Niektóre z piosenek opatrzone są linkiem do piosenki na YouTube. Linki te są jedynie poglądowe, ułatwiające odnalezienie i zidentyfikowanie piosenki.